Plan wynikowy z wychowania fizycznego klasa 6

Pobierz

Zabawy biegowe.. Szybkość - bieg między pachołkami.. Zmiana pałeczki sztafetowej , 5.. Aktywność fizyczna.. Test: miniścieżka Uczeń wykonuje test z licznymi błędami technicznymi.Współczesne wychowanie fizyczne, zgodnie z nową podstawą programową kształ-cenia ogólnego dla szkoły podstawowej, to nie tylko przygotowanie sprawnościowe, ale także przygotowanie prozdrowotne.. , 5.Uczymy się kierować piłkę górą boisko drużyny przeciwnej.. Rytm - muzyka - taniecStudium Wychowania Fizycznego i Sportu; Biblioteka Główna; Uczelniane Centrum Informatyki; Akademickie Centrum Informatyki; Akademicki Ośrodek Jeździecki; Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi; Ośrodek Gospodarowania Nieruchomościami Rolnymi i Leśnymi; Regionalne Centrum Innowacji i Transferu TechnologiiPlan wynikowy z wychowania fizycznego dla klas IV - VI Szkoły Podstawowej im.. Postęp w opanowaniu umiejętności przewidzianych dla poszczególnych klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami i .6 TREŚCI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORAZ PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM Dział nauczania Zasady bezpiecznego uczestnictwa we wszelkich formach aktywności ruchowej Samoobsługa i higiena osobista, hartowanie organizmu, dbałość o zdrowie i prawidłową postawę ciała Treści nauczania Zasady bezpieczn.plastyka - plan wynikowy opracowany w 2011 r. zgodnie z obecną podstawą programową, może służyć jako szablon do ułożenia indywidualnego planu wynikowego ( format doc, format pdf ) wychowanie fizyczne - 3 plany wynikowe znajdują się w książce pt. Drogowskazy wychowania fizycznego w gimnazjum,PROGRAM, PLAN WYNIKOWY I KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W TECHNIKUM KREATYWNYM SZCZECIN, Cele kształcenia - wymagania ogólne Przygotowanie do aktywności fizycznej przez całe życie oraz ochrona i doskonalenie zdrowia własnego oraz innych, w szczególności: 1. uświadomienie potrzeby aktywności fizycznej przez całe życie; 2.Plan wynikowy (semestralny, roczny) - tematy lekcji ze sformułowanymi wy- maganiami programowymi na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym, ułożo- ne w kolejności ich realizacji, opracowywane osobno na zajęcia lekcyjne i na zajęcia do wyboru..

Napisany w oparciu o program wychowania fizycznego nr DKW-4014-68/99.

Zajęcia do wyboru - 68 godz. w tym:6.Uczymy się odbić sposobem górnym nad sobą 7.Doskonalimy odbicia sposobem górnym nad sobą z dodatkowymi zadaniami oraz z dodaniem poruszania się 8.Uczymy się odbić sposobem górnym do partnera 9.Doskonalimy odbicia górne w zespołach: koła, rząd, szereg, itp. 10.Sprawdzamy swoje umiejętności - odbicia piłki sposobem górnymSumienne i staranne wywiązywanie się z obowiązków.. Zajęcia lekcyjne obejmujące podstawę programową- 68 godz. 2.. Tomasz Lewandowicz.. Nauczyciel: Sławomir Furmański.. Rok szkolny 2015/2016.. Dotyczy układu dwóch godzin obowiązkowych i dwóch godzin fakultatywnych.. Bieg rozstawny 4x60m , 4.. Lekkoatletyka.. Klasa III szkoły podstawowej 77 8.4.. Kolorem niebieskim zaznaczono treści minimum nowej podstawy programowej.na palce z wykonaniem obrotów wokół własnej osi, podskok, obrót, przejście z dwoma półprzysiadami z każdej strony, zejście do pełnego przysiadu, zeskok z wyskokiem w górę, przewrót w przód na materacu,, powrót do postawy zasadniczej.. MTSF - analiza wyników.. Mikołaja Kopernika w Dobrzycy.. Prawidłowy start niski , 7. , 7.Sprawdzamy umiejętność kierowania piłki górą i dołem na boisko drużyny przeciwnej.. Stosunek do partnera i przeciwnika.. Zajęcia lekcyjne obejmujące podstawę programową- 68 godz. 2. rok szkolny 2007/2008..

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego na ocenę semestralną lub roczną 54 7.7.

Mikołaja Kopernika w Olecku w r. szk.. 2017/2018 KLASA 7 ab (dz) ORIENTACYJNY PRZYDZIAŁ GODZIN - 136 godz. Marii - Curie Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim, Na podstawie programu nauczania Koncepcja edukacji fizycznej " ZDROWIE, SPORT, REKREACJA " Autor: Urszula Kierczak mgr Janusz Gołyś mgr Arkadiusz Gójski mgr Barbara Pepłowska, 1,PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Szkoły Podstawowej nr 2 im.. Nauka umiejętności przyjmowania postawy skorygowanej podczas zabaw.. RYTM MUZYKA TANIEC UNIHOC SPORTY ZIMOWE REKRE.. Tak naprawdę, zdaniem recenzenta, współczesne wychowanie fizyczne to kształtowanie zdrowego stylu życia.. Wytrzymałość - bieg na dystansie 800m.. Stylu, który łączy aktywność 1g,PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI L.p.. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna Gimnastyka podstawowa.. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe ponadpodstawowe 2.. Marszobiegi do 2000m - stopniowanie i regulacja wysiłku.. WYCHOWANIE FIZYCZNE, 2, 2.Plan wynikowy, z wychowania fizycznego, dla klasy I, Opracowała: mgr Karolina Woźniak, Opracowano na podstawie, autorskiego programu wychowania fizycznego, Karoliny Woźniak, Termin, Dyscyp-lina, Temat zajęć, Wymagania z zakresu umiejętności, Wymagania z zakresu, wiadomości, Wymagania z zakresu, postaw, Zadania kontrolno - oceniające,7.6..

ACJA RAZEM 18 24 14 18 18 18 6 10 4 20 150 ...Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla gimnazjum.

Sprawdzony, dopuszczony do realizacji, napisany w oparciu o plan A. Romanowskiej "Wychowanie fizyczne bliższe wartościom".Założenia programu są naszą propozycją realizacji podstawy programowej.. Zajęcia do wyboru - 68 godz. Nauczyciel realizujący program nauczania : mgr Alina KalinowskaPLAN WYNIKOWY, Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, DLA KLAS PIERWSZYCH, Liceum Ogólnokształcącego Nr I im.. BEA - BLEJA Toruń ,2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, opublikowanego w dniu 15 stycznia 2009 r. w Dzienniku Ustaw Nr 4, poz.17 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I.. Próby testu Chromińskiego , 8.. Skoczność - wyskok dosiężny.. Klasa II szkoły podstawowej 71 8.3.. Bardziej szczegółowo, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA,PLAN WYNIKOWY - WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność w trakcie zajęć; 3) sprawność fizyczną; KLASA V DZIAŁY PROGRAMU TMATY ZAJĘĆ OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA OCENAPLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA 8 ab (dz) ORIENTACYJNY PRZYDZIAŁ GODZIN - 136 godz. ,Plan wynikowy, wychowania fizycznego , dla klasy VI , ( 114 godzin ) , Wymagania programowe , Dyscyplina , Tematyka , Liczba godzin , Mini piłka , ręczna , Poruszanie się po boisku - doskonalenie w grach , zabawach , Podania i chwyty piłki sytuacyjne oburącz dołem , kozłem ,KLASA II semestr I PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO , Lekko- , Marszobiegi i biegi na dystansie , atletyka , 11 godz , 2..

Szczegółowe plany pracy dydaktyczno-wychowawczej z wychowania fizycznego 64 8.1 Klasa I szkoły podstawowej 64 8.2.

Przykładowy plan wynikowy dla klasy VI Rozłożenie liczby godzin w proponowanych mikrocyklach tematycznych dla klasy VI.. Podania ze zmianą miejsc, 4/5 Kozłowanie ze zmianą kierunku i tempa prawą i lewą ręką, Nauka - zasłony, Doskonalenie zasłon, 8/9 Szybki atak po przechwycie i zbiórce z tablicy, 10.. Pchnięcie kula , 6. , 6.Uczymy się kierować piłkę dołem na boisko drużyny przeciwnej.. 4.Organizujemy ćwiczenia doskonalące technikę zagrywki dołem z odległości 6 m .. Rzut piłką lekarską przodem - konkurs rzutów.. Treści nauczania - klasa I szkoły podstawowej (6-ciolatki) Wychowanie fizyczne.Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy V.. Skok w dal ,Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej - 2g.. Biegi na przełaj , 3.. Placówka: Szkoła Podstawowa 58 w Poznaniu.. Zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć.. PLAN WYNIKOWY wychowanie fizyczne - klasa IV rok szkolny 2007/2008 TOMASZ LEWANDOWICZPrzykładowy plan wynikowy i kierunkowy z podziałem godzin do realizowania nowej podstawy programowej z wychowania fizycznego.. Takie podejście pozwoli nauczycielowi i dyrektorowi uwzględnić potrzeby i oczekiwania swoich uczniów, specyfikę szkoły i posiadanych obiektów .PLAN WYNIKOWY Przedmiot: wychowanie fizyczne .. Klasa IV szkoły podstawowej 84 8.5.PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (zgodny z now ą podstaw ą programow ą - Program Alicji Romanowskiej "Wychowanie fizyczne bli ższe warto ściom") Opracowanie: mgr Marcin W. Rosi ński II etap - klasy IV-VI Poni ższy plan obejmuje realizacj ę 195 godzin zaj ęć obowi ązkowych w systemie klasowo-lekcyjnym w wymiarze 2 godz .1.Ćwiczenia oswajające z piłką, 2 /3 Podania i chwyty w miejscu i w biegu sprzed klatki piersiowej.. Realizacja godzin w systemie ( 2+2 ): 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt