Instruktaż stanowiskowy wzór word

Pobierz

(imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż) .. 4. .. Microsoft Word - DZIENNIK pRAKTYKI ZAWODOWEJ.docx Last modified by:Szkolenie okresowe/ instruktaż ogólny/ instruktaż stanowiskowy.. Sekcję 3 wypełnia osoba przeprowadzająca instruktaż ogólny - wpisuję dzień, składa swój podpis i prosi pracownika o podpis.instruktaż stanowiskowy wzór.. Data szkolenia.. Zgodnie z art. 2373 § 1 pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do .ZASADY BHP I P. POŻ.. Nowe wzory najprawdopodobniej zaczną obowiązywać jeszcze w 2019 r.Nr.. W miejsce "nazwa komórki organizacyjnej" wpisujemy nazwę firmy, w której został zatrudniony pracownik.. z art. 94 k.p. jest prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wstępnego w zakresie instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego.. Dodatkowo w przypadku zmiany stanowiska przez pracownika, bądź pełnienia funkcji na dwóch różnych stanowiskach - przeprowadzany jest drugi instruktaż stanowiskowy i również powinien zostać udokumentowany na karcie szkolenia.. Celem instruktażu ogólnego jest zapoznanie pracownika z: podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w kodeksie pracy, układach zbiorowych pracy oraz .Karta zgłoszenia pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy.. Rezygnuje się z konieczności stosowania pieczątek przez pracodawców..

Instruktaż stanowiskowy.

przeprowadził w dniach .. r. (imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż)zagrożeń występujących na stanowisku pracy, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą.. ………………….………………… (imię nazwisko przeprowadzającego instruktaż) Po przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy Pan(i)Pobierz darmowe wzory dokumentów BHP.. Wzór Formularza Karta instruktażu stanowiskowego BHP wskazuje na imię i nazwisko osoby odbywającej szkolenie oraz nazwę komórki organizacyjnej, w której jest zatrudniona.. Tematyka szkolenia bhp i p. poż.. Pan(i).Instruktaż stanowiskowy 1) * Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy przeprowadził w dniach……………r.. Do wydrukowania formularzy PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie .r.. instruktażu pracowników administracyjno- biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych.. Formularz w formacie PDF (wydrukowanie do ręcznego wypełnienia) Uwaga!. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.. c) omówienie: sposobów ochrony przed zagrożeniami występującymi na stanowisku, w tym bezpieczeństwa pożarowego, przebiegu czynności eksploatacyjnych (obsługi technicznej maszyn na stanowiskuW sekcji 1 wpisujemy imię i nazwisko pracownika, zaś w sekcji 2 wskazujemy komórkę organizacyjną/dział, w którym dany pracownik rozpoczyna pracę..

Zaświadczenie o instruktażu stanowiskowego.

Imię nazwisko Firma Podpis Prowadzący szkolenie ……………………….. (pieczęć podpis)SZKOLENIA WSTĘPNEGO - INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY przeznaczony dla pracowników na stanowiskach robotniczych Obowiązuje w: AKADEMIA POMORSKA w SŁUPSKU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. Nr 180 poz.1860 Zatwierdził:instruktażu osób wymienionych w § 11 ust.. 04.06.2006 Szkolenia BHP w małych i średnich firmach.. NA STANOWISKU PRACY - szkolenie wstępne ucznia.. Instruktaż ogólny przeprowadził w dniu.. r. (imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż) (podpis osoby, której udzielono instruktażu*) Instruktaż stanowiskowy.. ZASADY BHP I P. POŻ.. 1 rozporządzenia (nie dotyczy pracowników zatrudnianych na stanowisku robotniczym.. Pracownik swoim podpisem musi potwierdzić, że odbył instruktaż.WZORY NA NASTĘPNEJ STRONIE.. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę .Instruktaż stanowiskowy Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku: 1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robot-niczym oraz innym, na którym występuje nara-żenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;- przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w nawiązaniu do procesu produkcyjnego (działalno ści) w całej komórce organizacyjnej i zakładzie pracy, b) omówienie zagro Ŝeń wyst ępuj ących przy okre ślonych czynno ściach na stanowisku pracy, wyników oceny ryzyka zawodowego zwi ązanego z wykonywan ą prac ą i sposobówNowe wzory karty szkolenia wstępnego i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp przewiduje projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy..

W ZAKŁADZIE PRACY - instruktaż stanowiskowy .

Jednym z obowiązków pracodawcy wynikającym z Kodeksu pracy, m. in.. metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.Wypełniamy więc punkt 1 - imię i nazwisko osoby odbywającej szkolenie, następnie punkt 2.. W takim przypadku wypełniamy podpunkt 2 .omówienie czynników środowiska pracy występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy oraz zagrożeń, jakie mogą stwarzać te czynniki, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami, a także zasad postępowania w razie wypadku lub awarii, Jeśli chodzi o punkt 3, wpisujemy w nim datę instruktażu ogólnego.. W druku karty instruktażu stanowiskowego, nadmieniona jest osoba przeprowadzająca instruktaż, przekazująca wiadomości i umiejętności w odniesieniu do procesów pracy, wykonywanych zadań i pełnionych obowiązków.Lista do instruktażu ogólnego - pobierz Lista do instruktażu stanowiskowego - pobierz Lista zapoznanie z ryzykiem i instrukcjami - pobierz Przykładowa dokumentacja BHP IBWR - Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót - pobierz Istrukcja BHP - pobierz Ocena ryzyka zawodowego według PN-N-18002 - pobierz Protokół powypadkowy - uznany - pobierzInstruktaż stanowiskowy, ma na celu zapoznanie się uczestników z: czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i. ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki oraz..

o ukończeniu instruktażu ogólnego.

w dniu …………………… Lp.. Zaświadczenie o ukończeniu instruktażu ogólnego.. Darmowe szablony pism i dokumentacja BHP do pobrania za darmo.. Wzór zaświadczeń BHP, karty wypadku itp. przeprowadził w dniach ……………………….. r.Musisz wiedzieć, że szkolenie wstępne obejmuje szkolenie wstępne ogólne tzw. instruktaż ogólny oraz szkolenie wstępne na stanowisku pracy tzw. instruktaż stanowiskowy.. Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności:Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy …………………………………………… przeprowadził w dniach ……………………….. r. (imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż) Po przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy Pan(i)Instruktaż stanowiskowy ma na celu zapewnienie jego uczestnikom zapoznania się z: czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy, ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.instruktaż stanowiskowy • pliki użytkownika bandit19 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Instruktaż stanowiskowy.ppt, Instruktaż stanowiskowy sprzątaczka.doc Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Pobierz PDF..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt